Podmínky použití


Tyto Podmínky použití představují právně závaznou dohodu uzavřenou mezi vámi, ať už osobně nebo jménem subjektu (dále jen „vy“) a S podporou Linuxu ( "Společnost, ""we, ""us, "Nebo"náš”), Týkající se vašeho přístupu k a používání https://www.linuxcapable.com webové stránky, jakož i jakékoli jiné mediální formy, mediální kanály, mobilní webové stránky nebo mobilní aplikace související, propojené nebo jinak spojené (souhrnně „Stránky“). Jsme registrováni v Austrálie a máme sídlo na adrese __________, __________. Souhlasíte s tím, že vstupem na stránky jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi těmito podmínkami použití. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, POTOM JE VÁM VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT STRÁNKY A MUSÍTE OKAMŽITĚ UKONČIT POUŽÍVÁNÍ.

Doplňující podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Stránkách, jsou zde výslovně zahrnuty formou odkazu. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, provádět změny nebo úpravy těchto Podmínek použití čas od času. Upozorníme vás na jakékoli změny aktualizací data „Poslední aktualizace“ těchto Podmínek použití a vzdáváte se jakéhokoli práva obdržet konkrétní upozornění na každou takovou změnu. Ujistěte se, že jste si při každém použití našich stránek zkontrolovali příslušné Podmínky, abyste pochopili, které Podmínky se na vás vztahují. Budete podléhat změnám v jakýchkoli revidovaných Podmínkách používání a bude se mít za to, že jste o nich byli informováni a přijali jste je, pokud budete nadále používat Stránku po datu zveřejnění těchto upravených Podmínek použití.

Informace poskytované na Stránkách nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo v rozporu se zákonem nebo nařízením nebo které by nás podmínilo jakýmkoli požadavkem na registraci v této jurisdikci nebo zemi . Proto osoby, které se rozhodnou pro přístup na web z jiných míst, tak činí z vlastního podnětu a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v rozsahu, v jakém jsou místní zákony použitelné.

Stránky nejsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly předpisům specifickým pro dané odvětví (zákon o přenositelnosti a odpovědnosti ve zdravotním pojištění (HIPAA), federální zákon o řízení bezpečnosti informací (FISMA) atd.), Takže pokud by vaše interakce podléhaly těmto zákonům, nemusíte používat tento web. Stránku nesmíte používat způsobem, který by porušoval zákon Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Tato stránka je určena uživatelům, kteří mají alespoň 18 let. Osoby mladší 18 let nesmějí používat nebo registrovat stránky. 


2. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Pokud není uvedeno jinak, jsou stránky naším majetkem a veškerý zdrojový kód, databáze, funkce, software, návrhy webových stránek, zvuk, video, text, fotografie a grafika na stránce (souhrnně „obsah“) a ochranné známky, služba známky a loga v nich obsažená (dále jen „známky“) vlastníme nebo kontrolujeme nebo máme na ně licenci a jsou chráněny autorskými právy a zákony o ochranných známkách a různými dalšími právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži Spojených států amerických, mezinárodními zákony o autorských právech, a mezinárodní úmluvy. Obsah a značky jsou poskytovány na Stránce „TAK JAK JSOU“ pouze pro vaši informaci a osobní použití. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách použití nesmí být žádná část webu ani žádný obsah ani značky kopírovány, reprodukovány, agregovány, znovu publikovány, nahrány, zveřejněny, veřejně zobrazovány, kódovány, překládány, přenášeny, distribuovány, prodávány, licencovány nebo jinak využívány pro jakýkoli komerční účel bez našeho výslovného předchozího písemného povolení.

Za předpokladu, že jste způsobilí používat Stránku, je vám udělena omezená licence k přístupu a používání Stránky a ke stažení nebo vytištění kopie jakékoli části Obsahu, ke kterému jste řádně získali přístup, a to výhradně pro vaši osobní, nekomerční použití. Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena na stránce a na stránce, obsahu a značkách.


3. VYHLÁSENÍ UŽIVATELE

Používáním webu prohlašujete a zaručujete, že:  (1) jste způsobilí k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto podmínek použití; (2) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které máte bydliště; (3) nebudete na stránky přistupovat automatizovanými nebo nelidskými prostředky, ať už prostřednictvím robota, skriptu nebo jinak; (4) nebudete používat stránky k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům; a (5) vaše používání stránek neporuší žádný platný zákon nebo nařízení.

Poskytnete-li jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí použití webu (nebo jakékoli jeho části).


4. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Nesmíte přistupovat k Stránkám ani je používat pro žádný jiný účel, než pro který jsme je zpřístupnili. Tato stránka nesmí být použita ve spojení s jakýmkoli obchodním úsilím, s výjimkou těch, která jsou výslovně schválena nebo schválena námi.

Jako uživatel webu souhlasíte, že nebudete:
 • Systematicky načítejte data nebo jiný obsah ze stránek a vytvářejte nebo kompilujte přímo nebo nepřímo sbírku, kompilaci, databázi nebo adresář bez písemného souhlasu od nás.
 • Oklamat, podvést nebo uvést v omyl nás a ostatní uživatele, zejména při jakémkoli pokusu o získání citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla.
 • Obcházejte, deaktivujte nebo jinak zasahujte do funkcí webu souvisejících se zabezpečením, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo vynucují omezení používání stránek a / nebo obsahu v nich obsaženého.
 • Znevažujte, poškvrňujte nebo jinak poškozujte, podle našeho názoru, nás a / nebo Web.
 • Používejte jakékoli informace získané ze stránek k obtěžování, zneužívání nebo ublížení jiné osobě.
 • Nesprávně využívejte naše služby podpory nebo podávejte nepravdivá hlášení o zneužití nebo zneužití.
 • Používejte stránky způsobem, který je v rozporu s platnými zákony nebo předpisy.
 • Zapojte se do neoprávněného orámování nebo propojení s webem.
 • Nahrávejte nebo přenášejte (nebo se pokoušejte nahrávat nebo přenášet) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a spamování (nepřetržité zveřejňování opakujícího se textu), které narušuje nepřerušované používání a užívání stránek jakoukoli stranou nebo upravuje, zhoršuje, narušuje, mění nebo zasahuje do používání, funkcí, funkcí, provozu nebo údržby Stránek.
 • Zapojte se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, například pomocí skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo pomocí jakéhokoli dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat.
 • Odstraňte z jakéhokoli obsahu upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva.
 • Pokuste se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo použít uživatelské jméno jiného uživatele.
 • Nahrajte nebo přeneste (nebo se pokuste nahrát nebo přenést) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus shromažďování nebo přenosu informací, mimo jiné včetně jasných formátů pro výměnu grafiky („gif“), 1 × 1 pixelů, webových chyb, cookies nebo jiná podobná zařízení (někdy označovaná jako „spyware“ nebo „mechanismy pasivního sběru“ nebo „pcms“).
 • Zasahujte, narušujte nebo vytvářejte nepřiměřenou zátěž pro Web nebo sítě nebo služby spojené s Webem.
 • Obtěžujte, obtěžujte, zastrašujte nebo vyhrožujte kterémukoli z našich zaměstnanců nebo agentů zabývajících se poskytováním jakékoli části těchto stránek.
 • Pokuste se obejít jakákoli opatření na webu, jejichž cílem je zabránit nebo omezit přístup na web nebo jakoukoli jeho část.
 • Zkopírujte nebo upravte software Stránek, mimo jiné včetně Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiného kódu.
 • S výjimkou případů povolených platnými zákony dešifrujte, dekompilujte, rozeberte nebo zpětně analyzujte jakýkoli software, který tvoří nebo jakýmkoliv způsobem tvoří její část.
 • Kromě případů, kdy může být výsledkem používání standardního vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používání, spouštění, vývoj nebo distribuce jakéhokoli automatizovaného systému, mimo jiné jakéhokoli pavouka, robota, podváděcího nástroje, škrabky nebo čtečky offline, která přistupuje na web, nebo pomocí nebo spuštěním jakéhokoli neoprávněného skriptu nebo jiného softwaru.
 • K nákupu na webu použijte nákupního agenta nebo nákupního agenta.
 • Neoprávněné používání webu, včetně shromažďování uživatelských jmen a / nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnou záminkou.
 • Používejte Web jako součást jakéhokoli úsilí soutěžit s námi nebo jinak používat Web a / nebo Obsah pro jakékoli úsilí generující příjmy nebo komerční podnikání.


5. PŘÍSPĚVKY UŽIVATELE UŽIVATELE

Stránky vás mohou zvát k chatování, přispívat do blogů, vývěsek, online fór a dalších funkcí nebo se jich účastnit a mohou vám poskytnout příležitost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, provádět, publikovat, distribuovat, nebo vysílat obsah a materiály nám nebo na Stránkách, včetně, ale bez omezení, textu, písemností, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentářů, návrhů nebo osobních informací nebo jiného materiálu (souhrnně „Příspěvky“). Příspěvky mohou být prohlíženy ostatními uživateli stránek a prostřednictvím webových stránek třetích stran. S jakýmikoli příspěvky, které přenesete, se proto může zacházet jako s nedůvěrnými a nechráněnými. Když vytvoříte nebo zpřístupníte jakékoli příspěvky, prohlašujete a zaručujete, že:
 • Stvoření, distribuce, přenos, veřejné zobrazení nebo představení a přístup k vašim příspěvkům, jejich stahování nebo kopírování neporušují a nebudou porušovat vlastnická práva, mimo jiné včetně autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodního tajemství nebo morálních práv společnosti jakákoli třetí strana.
 • Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, vydání a oprávnění k použití a autorizaci nás, webu a dalších uživatelů webu k používání vašich příspěvků jakýmkoli způsobem, který web a tyto Podmínky použití.
 • Máte písemný souhlas, uvolnění a/nebo svolení každé identifikovatelné jednotlivé osoby ve vašich příspěvcích k použití jména nebo podoby každé takové identifikovatelné individuální osoby, abyste umožnili zahrnutí a použití vašich příspěvků jakýmkoli způsobem, o kterém uvažuje Stránky a tyto Podmínky použití.
 • Vaše příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící.
 • Vaše Příspěvky nejsou nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamou, propagačními materiály, pyramidovými schématy, řetězovými dopisy, spamem, hromadnou poštou nebo jinými formami nabídek.
 • Vaše příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, lascívné, špinavé, násilné, obtěžující, urážlivé, pomlouvačné ani jinak nežádoucí (jak jsme určili my).
 • Vaše příspěvky nikoho nezesměšňují, neposměšují, neznevažují, nezastrašují ani nezneužívají.
 • Vaše příspěvky nejsou používány k obtěžování nebo vyhrožování (v právním smyslu těchto podmínek) jakékoli jiné osobě a k propagaci násilí proti konkrétní osobě nebo skupině lidí.
 • Vaše příspěvky neporušují žádný platný zákon, nařízení ani pravidlo.
 • Vaše příspěvky neporušují práva na soukromí ani publicitu žádné třetí strany.
 • Vaše příspěvky neporušují žádné platné zákony týkající se dětské pornografie ani jinak určené k ochraně zdraví nebo blaha nezletilých.
 • Vaše příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře týkající se rasy, národnosti, pohlaví, sexuálních preferencí nebo fyzického handicapu.
 • Vaše příspěvky jinak neporušují ani neodkazují na materiál, který porušuje žádné ustanovení těchto Podmínek použití nebo jakýkoli příslušný zákon či nařízení.
Jakékoli použití Stránky v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto Podmínky používání a může mít za následek mimo jiné ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání Stránky.


6. LICENCE PŘÍSPĚVKU

Zveřejněním vašich příspěvků na kteroukoli část webu, automaticky udělujete a prohlašujete a zaručujete, že máte právo udělit nám neomezené, neomezené, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, přenosné, bezplatné, plně hrazené, celosvětové právo a licenci k hostování , používat, kopírovat, reprodukovat, zveřejňovat, prodávat, přeprodávat, publikovat, vysílat, přejmenovávat, archivovat, ukládat, ukládat do mezipaměti, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat, přeformátovat, překládat, přenášet, vypisovat (celkově nebo částečně) a distribuovat takové příspěvky (včetně, bez omezení, vašeho obrazu a hlasu) pro jakýkoli účel, komerční, reklamní nebo jiný, a k přípravě odvozených děl nebo začlenění do jiných děl, takových příspěvků, a udělování a schvalování sublicence na výše uvedené. Použití a distribuce může probíhat v jakýchkoli formátech médií a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů.

Tato licence se bude vztahovat na jakoukoli formu, média nebo technologii, která je nyní známá nebo dále vyvinutá, a zahrnuje naše použití vašeho jména, názvu společnosti a názvu franšízy, pokud je to relevantní, a jakékoli ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy, loga, a osobní a komerční obrázky, které poskytnete. Vzdáváte se všech morálních práv ve svých Příspěvcích a zaručujete, že ve vašich Příspěvcích nebyla morální práva jinak uplatněna.

Nevznášíme žádné vlastnictví ohledně vašich příspěvků. Zachováváte si plné vlastnictví všech svých Příspěvků a veškerých práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv souvisejících s vašimi Příspěvky. Nejsme odpovědní za žádná prohlášení nebo prohlášení ve vašich Příspěvcích, které poskytnete v jakékoli oblasti na Stránce. Jste výhradně odpovědní za vaše příspěvky na web a výslovně souhlasíte s tím, že nás zbavíte jakékoli odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků proti nám ohledně vašich příspěvků.

Podle našeho výhradního a absolutního uvážení máme právo (1) upravovat, redigovat nebo jinak měnit jakékoli příspěvky; (2) znovu kategorizovat jakékoli Příspěvky a umístit je na vhodnější místa na Stránkách; a (3) předběžně promítat nebo mazat jakékoli Příspěvky kdykoli a z jakéhokoli důvodu, bez předchozího upozornění. Nemáme žádnou povinnost sledovat vaše Příspěvky.


7. PŘEDKLÁDÁNÍ

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli otázky, komentáře, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace týkající se těchto stránek („příspěvky“), které nám poskytnete, nejsou důvěrné a stanou se naším výhradním vlastnictvím. Vlastníme výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a budeme oprávněni neomezeně používat a šířit tyto Příspěvky pro jakýkoli zákonný účel, komerční nebo jiný, bez uznání nebo kompenzace pro vás. Tímto se vzdáváte všech morálních práv k jakýmkoli takovým Příspěvkům a tímto zaručujete, že všechny takové Příspěvky jsou vaše originální nebo že máte právo takové Příspěvky předkládat. Souhlasíte s tím, že proti nám nebude možné postihnout jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo zpronevěru jakéhokoli vlastnického práva ve vašich Příspěvcích.


8. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TŘETÍCH STRAN

Stránky mohou obsahovat (nebo vám mohou být zaslány prostřednictvím Stránek) odkazy na jiné webové stránky („Webové stránky třetích stran“) a také články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace. , software a další obsah nebo položky patřící třetím stranám nebo od nich pocházející („Obsah třetích stran“). Takové webové stránky třetích stran a obsah třetích stran nejsou námi vyšetřovány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti a nejsme zodpovědní za žádné webové stránky třetích stran přístupné prostřednictvím webu nebo jakýkoli obsah třetích stran zveřejněný na, dostupné prostřednictvím nebo nainstalované z webu, včetně obsahu, přesnosti, urážlivosti, názorů, spolehlivosti, postupů ochrany osobních údajů nebo jiných zásad nebo obsažených na webových stránkách třetích stran nebo obsahu třetích stran. Zahrnutí, odkazování nebo povolení použití nebo instalace jakýchkoli webových stránek třetích stran nebo jakéhokoli obsahu třetích stran neznamená jejich schválení nebo podporu z naší strany. Pokud se rozhodnete opustit stránky a vstoupit na webové stránky třetích stran nebo použít či nainstalovat jakýkoli obsah třetích stran, činíte tak na vlastní riziko a měli byste si být vědomi, že tyto Podmínky použití již neplatí. Měli byste si přečíst příslušné podmínky a zásady, včetně zásad ochrany osobních údajů a postupů shromažďování dat, na jakékoli webové stránce, na kterou přejdete ze stránky, nebo týkající se jakýchkoli aplikací, které používáte nebo instalujete z této stránky. Veškeré nákupy, které provedete prostřednictvím webových stránek třetích stran, budou uskutečněny prostřednictvím jiných webových stránek a od jiných společností a neneseme žádnou odpovědnost ve vztahu k takovým nákupům, které jsou výhradně mezi vámi a příslušnou třetí stranou. Souhlasíte a berete na vědomí, že nepodporujeme produkty nebo služby nabízené na webových stránkách třetích stran a budete nás chránit před jakoukoli újmou způsobenou vaším nákupem takových produktů nebo služeb. Kromě toho nás budete chránit před jakýmikoli ztrátami, které utrpíte, nebo újmou způsobenou vám v souvislosti s jakýmkoli obsahem třetích stran nebo jakýmkoli kontaktem s webovými stránkami třetích stran nebo jakýmkoli způsobem vyplývající z tohoto obsahu.


9. ADVERTISERS

Umožňujeme inzerentům zobrazovat své reklamy a další informace v určitých oblastech Stránek, jako jsou reklamy na bočním panelu nebo bannerové reklamy. Pokud jste inzerentem, přebíráte plnou odpovědnost za jakékoli reklamy, které umístíte na Stránku, a za jakékoli služby poskytované na Stránkách nebo za produkty prodávané prostřednictvím těchto reklam. Dále jako inzerent zaručujete a prohlašujete, že vlastníte všechna práva a oprávnění k umístění reklamy na Stránku, včetně, ale nejen, práv duševního vlastnictví, práv na publicitu a smluvních práv. Jednoduše poskytujeme prostor pro umístění takové reklamy a nemáme žádný jiný vztah s inzerenty.


10. ŘÍZENÍ STRÁNKY

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost: (1) monitorovat stránky z hlediska porušení těchto podmínek použití; (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho uvážení poruší zákon nebo tyto Podmínky použití, včetně, bez omezení, nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) dle vlastního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup k, omezit dostupnost nebo deaktivovat (v rozsahu technologicky proveditelném) jakýkoli z vašich příspěvků nebo jakoukoli jejich část; (4) dle našeho výhradního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti, odstranit z webu nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrné velikosti nebo jsou jakýmkoli způsobem zatěžující naše systémy; a (5) jinak spravovat stránky způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování stránek.


11. OCHRANA SOUKROMÍ

Záleží nám na ochraně osobních údajů a bezpečnosti. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů: https://Používáním stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto podmínek použití. Upozorňujeme, že web je hostován ο United States. Pokud na stránky přistupujete z jakéhokoli jiného regionu světa se zákony nebo jinými požadavky upravujícími shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, které se liší od platných zákonů v ο United States, pak prostřednictvím svého dalšího používání webu přenášíte svá data na ο United Statesa souhlasíte s tím, aby byly vaše údaje přeneseny a zpracovány v ο United States.


12. PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že jakýkoli materiál dostupný na nebo prostřednictvím Webu porušuje jakákoli autorská práva, která vlastníte nebo ovládáte, okamžitě nás informujte pomocí kontaktních údajů uvedených níže („Oznámení“). Kopie vašeho oznámení bude zaslána osobě, která zveřejnila nebo uložila materiál uvedený v oznámení. Vezměte prosím na vědomí, že v souladu s platnými zákony můžete nést odpovědnost za škody, pokud v oznámení učiníte podstatná zkreslení. Pokud si tedy nejste jisti, že materiál umístěný na tomto webu nebo na něj odkazující, porušuje vaše autorská práva, měli byste nejprve kontaktovat právníka.


13. DOBA A UKONČENÍ

Tyto Podmínky používání zůstávají v plné platnosti a účinnosti, dokud tuto stránku používáte. BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, VYHRAZUJEME SI PRÁVO DLE SVÉHO UVÁŽENÍ A BEZ UPOZORNĚNÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK (VČETNĚ BLOKOVÁNÍ NĚKTERÝCH IP ADRES), JAKÉKOLIV OSOBĚ BEZ DŮVODU, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO SMLOUVY OBSAŽENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ NEBO JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA NEBO PŘEDPISU. MŮŽEME UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČAST NA STRÁNKÁCH NEBO SMAZAT JAKÝKOLI OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE KDYKOLI UVEDELI, BEZ VAROVÁNÍ, PODLE NAŠÍHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ.

Pokud z jakéhokoli důvodu ukončíme nebo pozastavíme váš účet, je vám zakázáno registrovat a vytvářet nový účet pod svým jménem, ​​falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, a to i v případě, že můžete jednat jménem třetí strany. strana. Kromě ukončení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, včetně, bez omezení, občanskoprávní, trestní a soudní nápravy.


14. MODIFIKACE A PŘERUŠENÍ

Vyhrazujeme si právo měnit, upravovat nebo odstraňovat obsah stránek kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu podle našeho výhradního uvážení bez předchozího upozornění. Nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich Stránkách. Vyhrazujeme si také právo kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit provoz celé stránky nebo její části. Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změny cen, pozastavení nebo přerušení stránek.

Nemůžeme zaručit, že stránka bude vždy dostupná. Můžeme zaznamenat hardwarové, softwarové nebo jiné problémy nebo potřebu provést údržbu související se stránkou, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit stránky bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo nepříjemnosti způsobené vaší nemožností přístupu na stránky nebo jejich používání během jakéhokoli výpadku nebo přerušení webu. Nic v těchto Podmínkách použití nebude vykládáno tak, aby nás zavazovalo udržovat a podporovat Stránku nebo dodávat jakékoli opravy, aktualizace nebo vydání v souvislosti s nimi.


15. Rozhodné právo 

Tyto Podmínky se řídí a jsou definovány v souladu se zákony České republiky Austrálie. S podporou Linuxu a vy neodvolatelně souhlasíte s tím, že soudy Austrálie bude mít výhradní jurisdikci k řešení jakéhokoli sporu, který může vzniknout v souvislosti s těmito podmínkami.


16. ŘEŠENÍ SPORŮ

Neformální jednání

Pro urychlení řešení a kontrolu nákladů na jakýkoli spor, kontroverzi nebo nárok související s těmito Podmínkami použití (každý „Spor“ a společně „Spory“) vznesené vámi nebo námi (jednotlivě, „Strana“ a společně, „Strany“) se strany dohodly, že se nejprve pokusí vyjednat jakýkoli spor (kromě sporů výslovně uvedených níže) neformálně po dobu alespoň třicet (30) dní před zahájením arbitráže. Tato neformální jednání začnou na základě písemného oznámení jedné strany druhé straně.

Závazná arbitráž

   
Jakýkoli spor vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně jakékoli otázky týkající se její existence, platnosti nebo ukončení, bude postoupen a s konečnou platností vyřešen Mezinárodním obchodním arbitrážním soudem při Evropské arbitrážní komoře (Belgie, Brusel, Avenue Louise, 146) podle pravidel tohoto ICAC, který se v důsledku odkazu na něj považuje za součást tohoto ustanovení. Počet rozhodců bude __________. Sídlem nebo právním místem rozhodčího řízení bude Austrálie. Jednacím jazykem je __________. Rozhodným právem smlouvy je hmotné právo Austrálie.

Omezení

Strany souhlasí s tím, že jakékoli rozhodčí řízení bude omezeno na spor mezi stranami jednotlivě. V plném rozsahu povoleném zákonem (a) žádné rozhodčí řízení nebude spojeno s jiným řízením; (b) neexistuje žádné právo nebo oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor projednáván na základě skupinové žaloby nebo aby byly použity postupy hromadné žaloby; a (c) neexistuje žádné právo nebo oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor podán v údajném zastupujícím postavení jménem široké veřejnosti nebo jakýchkoli jiných osob.

Výjimky z neformálních jednání a rozhodčího řízení

Smluvní strany souhlasí s tím, že na následující spory se nevztahují výše uvedená ustanovení týkající se neformálních jednání a závazného rozhodčího řízení: (a) jakékoli spory usilující o vymáhání nebo ochranu nebo týkající se platnosti kteréhokoli z práv duševního vlastnictví smluvní strany; (b) jakýkoli spor související nebo vyplývající z obvinění z krádeže, pirátství, narušení soukromí nebo neoprávněného použití; a (c) jakýkoli nárok na soudní zákaz. Pokud bude toto ustanovení shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, pak se žádná ze stran nerozhodne rozhodovat o jakémkoli sporu, který spadá do té části tohoto ustanovení, která je shledána nezákonným nebo nevymahatelným, a o takovém sporu rozhodne soud s příslušnou jurisdikcí u soudů uvedených pro jurisdikci výše a Strany souhlasí, že se podřídí osobní jurisdikci tohoto soudu.


17. OPRAVY

Na stránce mohou být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace na Stránce bez předchozího upozornění.


18. UPOZORNĚNÍ

STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY TAK JAK JSOU A JAK JSOU DOSTUPNÉ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE STRÁNKY A NAŠE SLUŽBY BUDETE POUŽÍVAT NA VLASTNÍ RIZIKO. V NEJVYŠŠÍ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM ODMÍTÁME VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, V SOUVISLOSTI S STRÁNKAMI A VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM JEJICH POUŽÍVÁNÍ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, ZA OBCHODUJÍCÍCH ZA OBCHODU. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNKY NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK ODKAZOVANÝCH NA STRÁNKU A NEPŘEBERÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (1) CHYBY, ZÁVADY, VAŠE ZÁVAZKY 2) OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU NA STRÁNKY A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVERŮ A/NEBO JAKÉKOLIV OSOBNÍ INFORMACE A/NEBO VŠECHNY OSOBNÍ INFORMACE TAM ULOŽENÉ, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU NA STRÁNKU NEBO ZE STRÁNKY, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNÉ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY NA STRÁNKU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY A KTERÉKOLIV/TŘETÍ STRANY, 6) JAKÉKOLI CHYBY ČI NEDOSTATKY V JAKÉKOLI OBSAHU A MATERIÁLŮCH NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENÁŠENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. NEZARUČUJEME, NEDOPORUČUJEME, NEZARUČUJEME ANI NEPŘIJÍMÁME ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANÉ NEBO NABÍZENÉ TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY, ŽÁDNÉ HYPERLINKOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY, ŽÁDNÉ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JINÉ WEBOVÉ APLIKACE NEBO FUNKČNÍ WEBOVÉ APLIKACE BÝT STRANAMI NEBO JAKÝKOLI ODPOVĚDNÝ ZA SLEDOVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A JAKÝKOLI TŘETÍ STRANA POSKYTOVATELŮ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB. JAKO PŘI ZAKOUPENÍ PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIUM NEBO V JAKÉKOLI PROSTŘEDÍ, MĚLI BYSTE V PŘÍPADĚ VHODNÉ POUŽÍVAT SVŮJ NEJLEPŠÍ ÚSUDEK A POZORNOST.


19. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME ANI NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO AGENTI ODPOVĚDNÍ ZA VÁS NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANU ZA ​​JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, PŘÍKLADNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TRESTNÉ ŠKODY, VČETNĚ ZTRÁTY, ZTRÁTY, ZTRÁTY NEBO OSTATNÍ ŠKODY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY, I když jsme byli informováni o možnosti těchto škod.


20. ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nás budete bránit, odškodnit a chránit nás, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných úředníků, zástupců, partnerů a zaměstnanců, před a proti jakékoli ztrátě, poškození, odpovědnosti, nároku nebo požadavku, včetně přiměřených právníků Poplatky a výdaje vynaložené jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z: (1) vaše příspěvky; (2) používání Stránek; (3) porušení těchto Podmínek použití; (4) jakékoli porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto Podmínkách použití; (5) vaše porušení práv třetí strany, včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví; nebo (6) jakýkoli zjevný škodlivý akt vůči jakémukoli jinému uživateli webu, se kterým jste se spojili prostřednictvím webu. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni nás odškodnit, a souhlasíte s tím, že budete na vaše náklady spolupracovat při naší obhajobě takových nároků. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o jakémkoli takovém nároku, akci nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o tom dozvíme.


21. UŽIVATELSKÁ DATA

Budeme uchovávat určité údaje, které přenesete na Stránku za účelem řízení výkonu Stránky, stejně jako údaje související s vaším používáním Stránky. Přestože provádíme pravidelné rutinní zálohy dat, nesete výhradní odpovědnost za všechna data, která přenesete nebo která se týkají jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí Stránek. Souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýchkoli takových dat, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na žalobu proti nám vyplývající z takové ztráty nebo poškození takových dat.


22. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY

Elektronická komunikace představuje návštěvu webu, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů. Souhlasíte s přijímáním elektronických komunikací a souhlasíte s tím, že veškeré dohody, oznámení, zveřejnění a jiná komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Stránkách, splňují veškeré zákonné požadavky, že taková komunikace je písemná. SOUHLASÍTE S POUŽITÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVKŮ A OSTATNÍCH ZÁZNAMŮ A ELEKTRONICKÝM DODÁVÁNÍM OZNÁMENÍ, POLITIK A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH ZAHÁJENÝCH NEBO DOKONČENÝCH NÁS NEBO VIA NA STRÁNKÁCH. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků podle jakýchkoli zákonů, předpisů, pravidel, vyhlášek nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení nebo uchování neelektronických záznamů nebo na platby nebo poskytnutí úvěrů jakýmikoli prostředky jinými prostředky než elektronické prostředky.


23. UŽIVATELÉ CALIFORNIE A BYDLENÍ

Pokud jakákoli stížnost s námi nebude uspokojivě vyřešena, můžete se písemně obrátit na oddělení pomoci při stížnostech Divize spotřebitelských služeb Kalifornského ministerstva pro spotřebitelské záležitosti na adrese 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 nebo telefonicky na čísle (800) 952-5210 nebo (916) 445-1254.


24. RŮZNÉ

Tyto podmínky použití a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na webu nebo ve vztahu k webu tvoří úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi. Naše nevyužití nebo nevymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek používání nebude fungovat jako vzdání se tohoto práva nebo ustanovení. Tyto podmínky použití fungují v plném rozsahu povoleném zákonem. Můžeme kdykoli postoupit některá nebo všechna svá práva a povinnosti ostatním. Nebudeme zodpovědní za jakékoli ztráty, poškození, zpoždění nebo nečinnost způsobené jakoukoli příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu. Pokud bude jakékoli ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek použití shledáno protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným, je toto ustanovení nebo část ustanovení považováno za oddělitelné od těchto Podmínek použití a nemá vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. ustanovení. Mezi vámi a námi v důsledku těchto podmínek používání nebo používání stránek nevzniká žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky použití nebudou vykládány proti nám na základě jejich vypracování. Tímto se zříkáte veškeré obrany, kterou můžete mít na základě elektronické podoby těchto Podmínek používání a nedostatečného podpisu stranami k provedení těchto Podmínek používání.


25. KONTAKTUJTE NÁS

Chcete-li vyřešit stížnost týkající se Stránek nebo získat další informace týkající se používání Stránek, kontaktujte nás prosím na:

S podporou Linuxu
__________
Austrálie
Telefon: __________
contact@linuxcapable.com